PICPOST-ข่าวฮอท เกมส์ฮิต hello
Custom Search

ข่าวฮอท

บันเทิงฮอท

Movie & News Online เว็บภาพยนตร์และข่าวเด่น

Manager Online - บันเทิง Exclusive

บันเทิงเพลง

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย 57 อัตรา


เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2555
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ประจำปี พ.ศ. 2555

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  ประจำปี พ.ศ.2555   

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    จำนวน  57  อัตรา   ในรายวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8    อัตรา
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6    อัตรา
3) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 9    อัตรา
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4    อัตรา
5) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5   อัตรา
6) สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3    อัตรา
7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
8) สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
9) สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา
10) สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 4 อัตรา
11) สาขาวิชาวัดผล จำนวน 1 อัตรา
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
13) สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
14) สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
15) สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
16) สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
17) สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
18) สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
       ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล   ตำแหน่ง     ครูผู้ช่วย ดังนี้คือ               
      1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้  (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก แนบท้ายนี้)
      2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ


อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
     ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน  ดังนี้
                              - คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี  กำหนดอัตราเงินเดือน  8,340 บาท
                               - คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หลักสูตร 5 ปี  กำหนดอัตราเงินเดือน  9,140 บาท
วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ
     ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน  ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ  120.-บาท ตั้งแต่ วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2555  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  โดยยื่นใบสมัครได้ ณ  ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต   อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7621-2725 ต่อ 512, 0-7621-2895 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบภาค ข วุฒิปวส ปริญญาตรี 66 อัตรา


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบภาค ข.ปวส.ปริญญาตรี ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวม 66 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 พฤศจิกายน 2555

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการและวิเคราะห์วิจัย , ด้านคอมพิวเตอร์)
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ว่างครั้งแรก รวม 66 อัตรา 


การรับสมัครรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.nia.go.th ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 พฤศจิกายน 2555

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเตือนภัย นายช่างภาพ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเตือนภัย และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 11 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2555

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • เจ้าพนักงานเตือนภัย
 • นายช่างภาพ
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการเตือนภัย
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รวม 11 อัตรา 

การรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2555


เว็บไซต์
http://job.mict.go.th

กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ


กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิชาการเผยแพร่ จิตรกร นักวิชาการช่างศิลป์ ภัณฑารักษ์ นักโบราณคดี นักจดหมายเหตุ นาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน คีตศิลปิน นายช่างประณีตศิลป์ นายช่างศิลปกรรม นายช่างหล่อ นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแบบ ช่างอาภรณ์ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ 
รวม 57 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2555

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2555

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นิติกร
 • นักวิชาการเผยแพร่
 • จิตรกร
 • นักวิชาการช่างศิลป์
 • ภัณฑารักษ์
 • นักโบราณคดี
 • นักจดหมายเหตุ
 • นาฏศิลปิน
 • ดุริยางคศิลปิน
 • คีตศิลปิน
 • นายช่างประณีตศิลป์
 • นายช่างศิลปกรรม
 • นายช่างหล่อ
 • นายช่างโยธา
 • นายช่างสำรวจ
 • นายช่างเขียนแบบ
 • ช่างอาภรณ์
 • พนักงานการเงินและบัญชี
 • พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน
 • พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
รวม 57 อัตรา

การรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2555 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2555


กรมศิลปากร รับโอนข้าราชการ

กรมศิลปากร  รับโอนข้าราชการสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรม ต่าง ๆมารับราชการสังกัดกรมศิลปากร

ตำแหน่งที่รับโอน

๑. นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  จำนวน  ๑  อัตรา

๒. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  จำนวน  ๕  อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมและดสถานที่ปฏิบัติราชการ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พฤศจิกายน 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรขุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่งที่รับสมัคร
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1อัตรา
 • นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1อัตรา
 • นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1อัตรา
 • นักวิชาการเกษตร จำนวน 1อัตรา
 • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1อัตรา
 • นักวิชาการศึกษา จำนวน 1อัตรา
 • นักวิชาการคลัง จำนวน 1อัตรา

รวม 11 อัตรา

การับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พฤศจิกายน 2555

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรับสมัครคัดเลือก

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รวม 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
การรับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง รับสมัครสอบคัดเลือก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖- ๒๙ ก.พ. ๕๕ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

วันที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
โดยสอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๖๕๕๐๙๒
ตำแหน่ง
๑.นักวิชาการเงินและบัญชี ๓
๒. นักวิชาการพัสดุ ๓
๓.นักพัฒนาชุมชน ๓
รายละเอียด ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับ ๓ หรือเทียบเท่า โดยในวันสมัครต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๘,๓๔๐ บาท

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร สอบเปลี่ยนสายงาน


๑. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้

รับสมัครวันที่ ๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอน สาร จังหวัดชัยภูมิ สอบเปลี่ยนสายงาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีอัตราตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้.

1. ตำแหน่ง บุคลากร เลขที่ตำแหน่ง 01 0208 001 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 08 – 0805 - 001 จำนวน 1 อัตรา

สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ได้ระหว่าง

วันที่ 1 22 กุมภาพันธ์ 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

รายละเอียด

ความสวยความงาม

ข่าวสุขภาพ

เซ็กส์ - ความรัก

สัตว์เลี้ยง